Lĩnh vực hoạt động

Ngành nghề kinh doanh chính:

a/ Đầu tư, kinh doanh và khai thác mỏ.

b/ Đầu tư, kinh doanh bất động sản.

c/ Kinh doanh các loại vật liệu xây dựng.